Przejdź do treści

Blog

Sprawa o zapłatę

Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o zapłatę?

  Podstawową kwestią w sprawie tego rodzaju jest wyliczenie, jaką dokładnie kwotę żąda dla siebie powód. W pozwie powinna być wskazana precyzyjna kwota roszczenia. Co prawda istnieje możliwość zasądzenia odpowiedniej kwoty według uznania sędziego, jednak nie zwalnia to powoda z obowiązku dokładnego określenia żądania. Ponadto, zastosowanie tej instytucji jest ograniczone tylko do zamkniętego katalogu spraw: o naprawienie szkody, o dochody, zwrot bezpodstawnego wzbogacenia lub o świadczenie z umowy o dożywocie. Rzecz jest prosta, jeśli wartość roszczenia… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o zapłatę?

  Sprawa o zachowek

  Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o zachowek?

   Ustawodawca wyszedł z założenia, że zmarły ma obowiązek pozostawienia swojego majątku swojej rodzinie. Co do zasady, żadna z osób najbliższych spadkodawcy nie powinna zostać pominięta przy dzieleniu się majątkiem zmarłego. Zdarzają się jednak sytuacje, że osoby najbliższe zostają pokrzywdzone przez spadkodawcę. W praktyce możemy tu mieć do czynienia z dwiema sytuacjami. Pierwsza z nich polega na tym, że spadkodawca sporządza testament, w którym pomija część osób uprawnionych do zachowku. Nie używam tu słowa „wydziedziczenie”, ponieważ… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o zachowek?

   Porada prawna przed wytoczeniem zamiejscowej sprawy

   Dlaczego warto zasięgnąć porady prawnej przed wytoczeniem zamiejscowej sprawy?

    W starożytnym Rzymie przestrzegano zasady actor sequitur forum rei („powód idzie za miejscem sądu pozwanego”). W polskim ustawodawstwie tzw. właściwość ogólna została wyrażona w art. 27 § 1 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że jeżeli jesteś np. z Łodzi, a twój przeciwnik procesowy ma miejsce zamieszkania w Katowicach albo siedzibę w Szczecinie, to sprawa koniecznie musi odbyć się w tych miejscowościach. Oprócz właściwości ogólnej istnieje właściwość przemienna oraz właściwość wyłączna. Właściwość przemienna daje osobie inicjującej postępowanie możliwość… Czytaj dalej »Dlaczego warto zasięgnąć porady prawnej przed wytoczeniem zamiejscowej sprawy?

    Czy możliwe jest dochodzenie alimentów z datą wsteczną?

     Zasądzone alimenty mają co do zasady zabezpieczyć bieżące dostarczanie środków utrzymania dla osoby uprawnionej. Nie przekreśla to jednak faktu, że często zdarza się tak, że osoba uprawniona miała potrzeby, które nie były zaspokajane przez zobowiązanego także przed dniem wszczęcia sprawy o alimenty. W takiej sytuacji uprawnionemu powinien zgłosić roszczenie o zapłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej. Roszenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej różni się od alimentów. Po pierwsze, ma ono na celu obciążenie zobowiązanego kosztami utrzymania osoby… Czytaj dalej »Czy możliwe jest dochodzenie alimentów z datą wsteczną?

     Sprawa o alimenty

     Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o alimenty?

      Pierwszym pytaniem, na jakie powinna odpowiedzieć sobie osoba chcąca wytoczyć sprawę o alimenty, jest ustalenie, kto powinien być pozwanym w sprawie. Często odpowiedź jest oczywista – przedstawiciel ustawowy (czyli najczęściej rodzic) małoletniego pozywa drugiego rodzica. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie obciąża wyłącznie rodzica w stosunku do dziecka, lecz jego zakres jest szerszy. Przykładowo, jako osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, można wskazać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, a także małżonka. Osoba ubiegająca się o… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o alimenty?

      Sprawa o rozwód

      Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o rozwód?

       Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakich można doznać w życiu. Już to można by uznać za wystarczający powód, aby przynajmniej zasięgnąć porady adwokackiej zwłaszcza w sytuacji, gdy tak wstrząsające przeżycie miałoby być pierwszym kontaktem z salą sądową. Osoba pozwana o rozwód powinna zadecydować, czy w ogóle zgadza się na rozwód. Istnieją sytuacje, gdy pomimo, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, to orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. Przykładowo, Sąd nie mógłby rozwiązać… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o rozwód?

       Postępowanie i stwierdzenie nabycia spadku

       Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku?

        Teoretycznie tego typu sprawy wydają się najłatwiejsze do załatwienia w Sądzie. Wbrew pozorom mogą one jednak powodować wiele komplikacji. Pomoc prawna może przede wszystkim polegać na sporządzeniu stosownego wniosku do Sądu. Pierwszą kwestią do ustalenia jest to, czy spadkodawca pozostawił po sobie testament lub testamenty. Sporządzenie dokumentu „ostatniej woli” przez zmarłego powoduje, że prawo osób wskazanych w testamencie wyprzedza prawa osób, które dziedziczyłyby na podstawie art. 931 i nast. k.c. Jeżeli testamentów jest więcej niż… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w postępowaniu o stwierdzenie nabycia spadku?

        Podział spadku, majątku wspólnego małżonków oraz o zniesienie współwłasności

        Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o podział spadku, majątku wspólnego małżonków oraz o zniesienie współwłasności?

         Sprawy działowe mogą być załatwione przez samych zainteresowanych w drodze ADR. Oprócz uczestnictwa w negocjacjach (mediacjach) rola adwokata już na etapie mediacji powinna polegać także na zgłaszaniu w imieniu Klienta roszczeń z tytułu posiadania rzeczy, pożytków z rzeczy, nakładów, itd. Przedstawianie takich żądań pełni dwojaką rolę. Po pierwsze, stanowi to ochronę majątku Klienta. Po drugie, uświadamia zainteresowanym, że jak najszybsze załatwienie sprawy leży także w ich interesie. WAŻNE! Polskie prawo cywilne przewiduje trzy możliwe sposoby… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika przy sprawach o podział spadku, majątku wspólnego małżonków oraz o zniesienie współwłasności?

         Pozasądowe załatwienie sprawy

         Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w trakcie pozasądowego załatwienia sprawy?

          Większość konfliktów może zostać rozwiązana przez samych zainteresowanych bez uciekania się do pomocy Sądu. Alternatywne metody rozwiązywania sporów (ang. alternative dispute resolution ADR) stawiają sobie za cel doprowadzenie stron do zawarcia ugody ustalającej ich wzajemne prawa i obowiązki. Najważniejszymi zaletami ADR są szybkość oraz ich niski koszt. Z tego względu w praktyce naszej Kancelarii dążymy w pierwszej kolejności do załatwiania spraw na etapie przedsądowym. Pozwala to na zaoszczędzenie pieniędzy i czasu Klientów. Podstawowymi formami ADR… Czytaj dalej »Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w trakcie pozasądowego załatwienia sprawy?