Przejdź do treści

Czy możliwe jest dochodzenie alimentów z datą wsteczną?

    Zasądzone alimenty mają co do zasady zabezpieczyć bieżące dostarczanie środków utrzymania dla osoby uprawnionej.

    Nie przekreśla to jednak faktu, że często zdarza się tak, że osoba uprawniona miała potrzeby, które nie były zaspokajane przez zobowiązanego także przed dniem wszczęcia sprawy o alimenty. W takiej sytuacji uprawnionemu powinien zgłosić roszczenie o zapłacenie odpowiedniej sumy pieniężnej.

    Roszenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej różni się od alimentów. Po pierwsze, ma ono na celu obciążenie zobowiązanego kosztami utrzymania osoby uprawnionej za okres, gdy obowiązek alimentacyjny zobowiązanego wprawdzie istniał, ale nie był skonkretyzowany żadnym tytułem egzekucyjnym. Po drugie, alimenty są wyrażane kwotą, jaką zobowiązany ma co miesiąc uiszczać na rzecz uprawnionego. Z kolei zgłaszając roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej, powód powinien wskazać konkretną jednorazową kwotę. WAŻNE! Roszczenie o zapłatę odpowiedniej sumy pieniężnej powinno obejmować okres, gdy pozwany nie realizował swojego obowiązku alimentacyjnego do chwili wytoczenia powództwa o alimenty. Należy jednak pamiętać, że roszczenia alimentacyjne przedawniają się z upływem lat trzech. Oznacza to, że jeżeli zobowiązany nie realizował swojego obowiązku alimentacyjnego dłużej niż trzy lata, to najbezpieczniej jest żądać odpowiedniej sumy pieniężnej tylko za okres trzech lat wstecz liczonych od daty wystąpienia z roszczeniem.

    Dodaj komentarz

    Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *