Dlaczego warto skorzystać z pomocy prawnika w sprawie o rozwód?

Sprawa o rozwód

Rozwód jest jednym z najtrudniejszych doświadczeń, jakich można doznać w życiu. Już to można by uznać za wystarczający powód, aby przynajmniej zasięgnąć porady adwokackiej zwłaszcza w sytuacji, gdy tak wstrząsające przeżycie miałoby być pierwszym kontaktem z salą sądową.

Osoba pozwana o rozwód powinna zadecydować, czy w ogóle zgadza się na rozwód. Istnieją sytuacje, gdy pomimo, że pomiędzy małżonkami doszło do trwałego i zupełnego rozkładu pożycia, to orzeczenie rozwodu jest niedopuszczalne. Przykładowo, Sąd nie mógłby rozwiązać małżeństwa, jeśli wskutek orzeczenia ucierpiałoby dobro wspólnych małoletnich dzieci stron. Oczywiście takie okoliczności mogą być podnoszona także przez powoda, jednakże zakładam, że skoro ktoś wnosi pozew rozwodowy, to jest zdecydowany na rozstanie. W każdym razie pomoc adwokata powinna polegać tu na wykazywaniu przesłanek negatywnych orzeczenia rozwodu.

Jeżeli strony są zdecydowane na zakończenie małżeństwa, każda z nich powinna zadeklarować, czy chce orzekania o winie w rozkładzie pożycia. Zasadą jest, że Sąd rozstrzyga w wyroku rozwodowym, czy i który z małżonków ponosi winę w tym zakresie. Dopiero, gdy obie strony zgodnie wniosą o zaniechanie orzekania o winie, Sąd przyjmie, że żaden z małżonków nie ponosi winy. Konsultacja z prawnikiem powinna prowadzić do ustalenia, która z opcji jest najbardziej opłacalna dla Klienta. Wykazywanie winy musi siłą rzeczy prowadzić do wydłużenia postępowania. Z drugiej strony uzyskanie rozstrzygnięcia o winie przekłada się na zakres obowiązku alimentacyjnego pomiędzy byłymi małżonkami. Taktyka procesowa powinna być obrana odpowiednio do sytuacji Klienta.

Kolejną kwestią jest orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnie zajmowanego mieszkania. Chodzi tu o sytuacje, gdy pomimo, że strony nie żyją ze sobą „jak mąż z żoną”, to nadal wspólnie mieszkają.

W sytuacji, gdy rozwodzące się osoby nie mają wspólnych małoletnich dzieci, sprawa jest zakończona. Natomiast jeśli strony mają potomstwo, to wyrok rozwodowy musi zawierać jeszcze rozstrzygnięcia dotyczące dzieci: opieki, alimentów, kontaktów oraz władzy rodzicielskiej.

Podstawowymi kwestami są ustalenie, z kim zamieszkają dzieci oraz wartości alimentów. WAŻNE! Orzekane w wyroku rozwodowym alimenty są przyznawane na dzieci. Jednakże osoby poniżej 18-ego roku życia nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych. Dlatego osoba zobowiązana płaci alimenty do rąk rodzica, który sprawuje bieżącą pieczę nad małoletnim. Pomoc prawna adwokata polega tu przede wszystkim na wykazywaniu okoliczności wpływających na wysokość alimentów na korzyść Klienta.

W odniesieniu do kontaktów oraz władzy rodzicielskiej, to Sąd podejmujący decyzje w tych sprawach, będzie kierował się jednak przede wszystkim dobrem dzieci. Pomoc prawna powinna tu polegać na wykazywaniu, że stanowisko Klienta w odniesieniu do tych zagadnień jest podyktowane także dobrem małoletnich dzieci. Nie jest wykluczona sytuacja, że dobro dziecka będzie wymagało, aby jeden z rodziców został pozbawiony swojej władzy nad małoletnim. WAŻNE! Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie przekreśla obowiązku alimentacyjnego wobec dziecka. Innymi słowy, rodzic pozbawiony władzy rodzicielskiej w dalszym ciągu jest zobowiązany przyczyniać się do utrzymania własnego dziecka. Orzeczenie o kontaktach i władzy rodzicielskiej ma charakter fakultatywny w tym sensie, że jeżeli funkcjonowanie tych elementów nie wywołuje konfliktów, to Sąd może w wyroku rozwodowym zaniechać rozstrzygania o nich.

W wyroku rozwodowym Sąd może także dokonać podziału majątku byłych małżonków. W praktyce bardzo rzadko się zdarza, aby orzeczenie w tym przedmiocie znalazło się w wyroku rozwodowym. Podział majątku wspólnego małżonków wymaga jednak wszczęcia nowego postępowania sądowego. Artykuł o pomocy prawnej w sprawach działowych znajdziesz tutaj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *