Niniejsza zakładka nie jest blogiem dotyczącym wybranych zagadnień prawnych. Stanowi ona przykładowe ukazanie problemów, jakie mogą wystąpić w trakcie załatwiania określonej sprawy. Nie mam tu na myśli tylko i wyłącznie postępowań sądowych, ale także metod związanych z pozasądowym rozstrzyganiem sporów.

Przedstawiony katalog problemów ma charakter oczywiście otwarty, tzn. nie należy zamieszczonych tu artykułów traktować jako dokładnych instrukcji ani wyczerpującego wyliczenia trudności, jakie można napotkać w Sądzie. Każda trudność powinna być rozwiązywana adekwatnie do realiów danej sprawy oraz interesów osoby, która z danym zagadnieniem się mierzy. Moją intencją jest wskazanie tych zagadnień, na jakie powinna zwrócić uwagę osoba, które szykuje się do formalnego załatwiania swoich spraw i dlaczego warto skorzystać z pomocy (porady) prawnej nawet wówczas, kiedy ktoś jest zdecydowany na samodzielne prowadzenie własnej sprawy.

Treści na stronie będą systematycznie uzupełniane o różne rodzaje spraw i postępowań.

Podstawową kwestią w sprawie tego rodzaju jest wyliczenie, jaką dokładnie kwotę żąda dla siebie powód.

Ustawodawca wyszedł z założenia, że zmarły ma obowiązek pozostawienia swojego majątku swojej rodzinie. Co do zasady, żadna z osób najbliższych spadkodawcy nie powinna zostać pominięta przy dzieleniu się majątkiem zmarłego.

Zasądzone alimenty mają co do zasady zabezpieczyć bieżące dostarczanie środków utrzymania dla osoby uprawnionej.

W starożytnym Rzymie przestrzegano zasady actor sequitur forum rei („powód idzie za miejscem sądu pozwanego”). W polskim ustawodawstwie tzw. właściwość ogólna została wyrażona w art. 27 § 1 k.p.c. Nie oznacza to jednak, że jeżeli jesteś np. z Łodzi, a twój przeciwnik procesowy ma miejsce zamieszkania w Katowicach albo siedzibę w Szczecinie, to sprawa koniecznie musi odbyć się w tych miejscowościach.

Pierwszym pytaniem, na jakie powinna odpowiedzieć sobie osoba chcąca wytoczyć sprawę o alimenty, jest ustalenie, kto powinien być pozwanym w sprawie. Często odpowiedź jest oczywista – przedstawiciel ustawowy (czyli najczęściej rodzic) małoletniego pozywa drugiego rodzica. Trzeba jednak pamiętać, że obowiązek alimentacyjny nie obciąża wyłącznie rodzica w stosunku do dziecka, lecz jego zakres jest szerszy. Przykładowo, jako osoby obciążone obowiązkiem alimentacyjnym, można wskazać krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo, a także małżonka.